top of page

רישוי 2020

רישוי 2020

מערכת התוכנה רישוי 2020 נועדה לניהול מכון רישוי ממוחשב. המערכת מחוברת למכשירי המדידה ולעמדות הבדיקה שבמסלול הרישוי : מכשיר כיוון האורות, מד בלמים, כיוון גלגלים ומכשיר לבדיקת גזי פליטה. מערכת התוכנה אוספת את תוצאות הבדיקה של המכשירים ומסכמת את תוצאת מבחן הרכב - עבר או נכשל.

waireframe 02.png
Bitmap.png

תהליך מבחן רישוי ממוחשב

במערכת התוכנה רישוי 2020:

קליטת פרטי הרכב במשרד המכון ע"י פקיד הרישוי .

check.png

התראות ממערכת התוכנה להצגת אישורים שיש להציג כתנאי לקבלה למבחן ראשון.

check.png

הפקת טופס בקשה לחידוש רשיון רכב לאחר זיהוי בעל הרכב והמסמכים ע"י פקיד הרישוי.

check.png

שידור נתוני הרכב למתקני המדידה השונים שבמסלול הרישוי.

ביצוע הבדיקות הדרושות במסלול הרישוי ע"י בוחני הרכב.

check.png
check.png

איסוף ועיבוד התוצאות ע"י מערכת התוכנה בגמר מבחן הרישוי.

check.png

הפקת טופס תוצאות ממוחשב לרכב כולל אישורים מתאימים.

check.png

שמירת נתוני מבחן הרישוי של הרכב.

check.png
תרשים.png

בור

done-tick.png

זיהוי + זיהום אויר

done-tick.png

משרד

done-tick.png

סיכום

done-tick.png

כיוון גלגלים ובלמים

done-tick.png

אורות

done-tick.png

פירוט עמדות הבדיקה:

(סדר העמדות יכול להשתנות בהתאם למבנה המסלול)

יתרונות המערכת

מתחברת למרבית מכשירי הבדיקה שבשוק

check.png

מאושרת ע"י משרד התחבורה

check.png

מותאמת לתקן הארופאי

check.png

מותאמת לביצוע מבחן רישוי לרכב חדש וישן

check.png
Bitmap02.png
bottom of page